KATEGORI REHABILITERINGSSENTRE.
DELT OPP I 3 GRUPPER.
TILBAKEMELDING FRA KATEGORI GRUPPE OPPTRENINGSSENTRE-HABILITERING-REHABILITERING HOVEDSIDE
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester,
uavhengig av blant annet bosted og økonomi.

Helse Sør-Øst RHF


Helse Sør-Øst RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.


Helse Vest RHF


Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Helseføretaka har om lag 26 900 medarbeidarar, omfattar 50 sjukehus og institusjonar og yter helsetenester til nær 1,1 million innbyggjarar.


Helse Midt-Norge


Helse Midt-Norge tilbyr pasientbehandling ved fire helseforetak: St.Olavs Hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og Ambulanse Midt-Norge. I tillegg driver vi Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt-Norge IT (Hemit).

Helse Nord RHF


Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Vi skal sørge for at du som pasient for nødvendig helsehjelp av spesialister; innen fysisk helse, psykisk helse, rus, rehabilitering mm.


http://pstrafikkskole.no/

Kontakt
Postadresse: PS Trafikkskole AS v/ Per Weum
Kureveien 10 1592 Våler
Telefon: 4123 2574
Epost: pstrafik@online.no


Behandling/undersøkelser(Regler)

Lov om spesialisthelsetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi.

Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.