PSYKISKE SYKDOMMER
Psykoser
De vanligste kjennetegn ved psykoser er sviktende oppfatning av virkeligheten (realitetsbrist), funksjonsnedsettelse og manglende sykdomsinnsikt. Den psykotiskeperson kan få sansebedrag, dvs. se, høre, lukte, føle og smake ting som ikke er til stede. Han kan få vrangforestillinger og tankeforstyrrelser.

Nevroser
Nevroser, fellesbetegnelse for en rekke former for psykiske lidelser som er forbundet med subjektivt plagsomme symptomer og hvor det oftest er redusert ytelse i arbeid, vanskeligheter i sosiale og familiære sammenhenger og innskrenket livsutfoldelse uten at det kan påvises markert brist i evnen til å skille mellom fantasi og virkelighet slik det sees ved psykoser og uten at det kan påvises en biologisk sykdom eller skade som forklarer sykdomsbildet. Da forbigående plagsomme, subjektive, psykiske og fysiske symptomer, eventuelt med forbigående redusert ytelse, er normalt ved belastninger og påkjenninger (stress), må det foreligge relativt markerte symptomer og problemer over tid som overstiger det som kan sies å være normalt, før tilstanden vil bli beskrevet som en nevrose.

Personlighetsforsyrrelser
Personlighet handler om måter å tenke, føle og handle på i forskjellige situasjoner over tid, mens personlighetstrekk er mer avgrensede enkeltstående måter å handle, føle eller tenke på. Dersom en person i voksen alder over tid har personlighetstrekk som fører til vanskeligheter eller ubehag for personen selv eller omgivelsene for øvrig kan det være at kriteriene til en eller flere personlighetsforstyrrelser er oppfylt. Personlighetsforstyrrelser kan føre til store sosiale, psykiske og økonomiske problemer for de det gjelder og deres pårørende.
Annonser/News