PSYKIATRISKE ORGANISASJONER

Forum for akutt psykiatri
Forum for akuttpsykiatri er et tverrfaglig møtested for helsepersonell
i arbeid med akuttpsykiatriske problemstillinger, fortrinnsvis i spesialisthelsetjenesten.

Institutt for Gruppeanalyse
Institutt for Gruppeanalyse har som formål å styrke det psykoterapeutiske
tilbud i Norge ved å sørge for kvalifisert utdannelse i gruppeanalyse.

Mental Helse Norge
Landsomfattende sosialpolitisk interesseorganisasjon for mennesker med psykiske lidelser/problemer og deres pårørende.

Norsk forening for familieterapi
Norsk forening for familieterapi er en interesseforening for fagfolk. Informasjon, tidsskrift, kursvirksomhet og gratis E-mail.

Norsk psykiatrisk forening
Spesialforening av Den norske Legeforening. For leger som er spesialister i psykiatri eller er under utdanning.

Psyk Opp
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en organisasjon som vil bidra til større åpenhet og kunnskap om psykiatri og psykiske lidelser. For pasienter, pårørende og fagfolk.

Psykiatrisk institutt (NTNU)
Engelskspråklig side fra Psykiatrisk institutt i Trondheim. Mer en informasjonsside om instituttet,enn en ressursside for informasjon om psykiatri.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykisk helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å fremme psykiatrisk forskning, opplysning og økt kunnskap om psykisk helse, bedre behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser, tiltak i regi av brukerorganisasjoner, internasjonalt arbeid innen psykisk helse.

DagavdelingsNettverk
DagavdelingsNettverk er en sammenslutning av psykiatriske dag avdelinger i Norge.

Faglig Forum for Psykiatriske Sikkerhetsenheter
Samleside for sikkerhetspsykiatrien i Norge. Treffsted for alle som arbeider i eller har interesse for faget psykiatri generelt og sikkerhetspsykiatri spesielt

Utenlandske infosider:

The International Association for Cognitive Psychotherapy
Internasjonal organisasjon psykiatere og psykologer med interesse innenfor cognitive psykoterapi.


World Psychiatric Association 
WPA er paraplyorganisasjonen for alle nasjonale psykiatriforeninger med mye organisasjonsstoff og lite faglig.

American Psychiatric Association 
Omfattende websider fra den amerikanske psykiatriorganisasjonen. Mye organisasjonsstoff, lite faglig.


American Psychoanalytic Association
Hovedorganisasjon for amerikanske psykoanalytikere med en del faglig stoff og eget diskusjonsforum.