TILBAKE STARTSIDEN HANDICAPSIDEN.NO
TILBAKE
STARTSIDEN
NORSKE OFFENTLIGE HELSEFORETAK/SYKHUS
HOVEDSIDE
Tips oss her. TIPS OSS HER TAKK
 
ANNONSER/NEWS PROFILERINGSLINKER ANNONSER/NEWS

Unilabs Røntgen
I Norge har Unilabs Røntgen 8 røntgeninstitutter i Fredrikstad, Tønsberg, Bergen, Trondheim og Oslo.

I Norge har Unilabs Røntgen 8 røntgeninstitutter i Fredrikstad, Tønsberg, Bergen, Trondheim og Oslo.
X
 
 
 

REGIONALT HELSEFORETAK I NORGE
Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Velkommen til Helse Nord

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard.
x
Helse Nord RHF ble stiftet 1. januar 2002 da staten overtok ansvaret for de offentlige sykehusene fra fylkeskommunene. Formålet til Helse Nord RHF er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester.
HELSE NORD
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge har ca 16 000 medarbeidere som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Spesialisthelsetjenesten omfatter de offentlige sykehusene, institusjonene i psykiatrien, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, laboratorier og institusjoner i rusomsorgen.
x

Helse Midt-Norge tilbyr pasientbehandling ved fem helseforetak: St.Olavs Hospital, Helse Sunnmøre, Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag. I tillegg driver vi Rusbehandling Midt-Norge,Sykehusapotekene, Helsebygg og HEMIT.

HELSE MIDT-NORGE
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Helse Vest RHF

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
x
Helse Vest skal sørgje for at dei rundt 1 million innbyggjarane i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.
HELSE VEST

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har hovedkontor på Hamar.

I tillegg har Helse
Sør-Øst RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Lovisenberg, Revmatismesykehuset, Diakonhjemmet og andre private tjenestetilbydere.Helse Sør-Øst RHF
 
 

Curato Røntgen
Hos oss kan du få utført alle typer bildediagnostiske undersøkelser; røntgen, CT, mammografi, benskjørhetsmåling, MR og ultralyd. Uansett hvor du er henvist til, kan du komme til oss. Du betaler bare vanlig egenandel som på sykehus.

Curato AS ble etablert sommeren 2007. I 2008 kjøpte Curato AS, Sentrum Røntgen med syv røntgeninstitutter og sammen med fem institutter i Telemarksgruppen ble Curato Røntgen AS etablert.
 
 
 
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Helsetjenester NAV.NO ÅPNES I SAMME RAMME.NORSKE OFFENTLIGE SYKEHUS PEKERKNAPP FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART I NYTT VINDU. (HYPERKOBLING)
x
PASIENTFORENINGERFRITT SYKEHUSVALGFOLKEHELSEINSTITUTTETSTATENS HELSETILSYN
x
OPPTRENINGSSENTREORGANISASJONERBRUKERORGANISASJONERSYKDOMMER.COM
STARTSIDEN/INDEX
TOPPtopp PEKERKNAPP FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART I NYTT VINDU. (HYPERKOBLING)

Oppgradert 30.10.2010.