TILBAKE RETTIGHETER INFO HOVEDSIDE
 
                                             Regler for flyselskaper
                    Tilfredsstillelse av behovene til personer med nedsatt bevegelighet (PNB)
Innledning.
Formålet med dette dokumentet er å gjøre flyreisen enklere tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelighet ved å sikre at deres behov blir forstått og oppfylt på en måte som ikke går på bekostning av deres sikkerhet og verdighet.

Dokumentet er beregnet på flyselskaper som tilbyr service og fasiliteter på flyplasser og om bord på fly, og danner grunnlaget for utarbeidelsen av frivillige regelverk. Ved utarbeidelse av regelverk skal bestemmelsene i European Civil Aviation Conference (ECAC) (dokument 30, seksjon 5) og International Civil Aviation Organisation (ICAO, vedlegg 9) tas i betraktning. Disse dokumentene inneholder tekniske opplysninger og er, etter rådføring med flyindustrien, utarbeidet av offentlige myndigheter som arbeider med etablerte standarder og anbefalte metoder.


Definisjon.
En person med nedsatt bevegelighet (PNB) er en person som har begrenset bevegelighet som følge av fysiske (sensoriske eller motoriske) eller intellektuelle funksjonshemninger, alder eller andre funksjonshemninger ved bruk av transport, og som på grunn av sin situasjon krever spesiell oppmerksomhet og tilrettelegging av de tjenestene som er tilgjengelige for alle passasjerer.


Grunnforutsetninger.

1. PNB har de samme rettighetene som andre mennesker til bevegelsesfrihet og valgfrihet. Dette gjelder flyreiser så vel som alle andre områder i livet.

2. Flyselskaper, flyplasser og relaterte serviceleverandører er ansvarlige for å dekke behovene til PNB. Samtidig er PNB ansvarlig for å identifisere sine behov til riktig mottaker og til riktig tid.

3. Informasjon må gjøres tilgjengelig for at PNB skal kunne planlegge og utføre sin reise.

4. Kostnadene for å dekke behovene til PNB skal ikke overføres direkte til PNB.

5. Funksjonshemninger er ikke likestilt med sykdom, og man skal derfor ikke be PNB levere medisinske erklæringer om sin funksjonshemning som et reisevilkår.

6. Organisasjoner som representerer PNB vil bli rådspurt i saker som er relevante for PNB.

7. Personalet skal få relevant opplæring for å kunne forstå og dekke behovene til PNB.

8. Kontroller og sikkerhetskontroller skal utføres på en måte som ikke går ut over verdigheten til PNB.

9. PNB skal gis muligheten til å opprettholde sin uavhengighet i størst mulig grad.


Regler for flyselskaper.

Ingen flyselskaper skal nekte transport av PNB, bortsett fra når han/hun ikke kan transporteres sikkert eller rent fysisk ikke kan tas om bord. Når PNB blir nektet transport, skal flyselskapet forklare årsaken klart og tydelig.

Når PNB erklærer at han/hun er i stand til selv å ta hånd om alle sine fysiske behov under flygingen, skal flyselskapet akseptere dette. Når en slik erklæring er gitt, er flyselskapet ikke forpliktet til å tilby assistanse om bord som strider mot helse-, sikkerhets- og hygienekrav.

Flyselskaper skal fortsette å utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for å forbedre tilgjengeligheten til fly av alle størrelser, spesielt når større oppgraderinger eller endringer gjennomføres.

Når det ikke er mulig å tilby direkteforbindelse til PNB (pga små fly), skal flyselskapet gjøre sitt ytterste for å foreslå et akseptabelt alternativ.

Uansett størrelsen på flyplassen og flyet, skal prosedyrer for ombordstigning og avstigning tilrettelegges på en måte som ikke går ut over verdigheten til PNB.

Flyselskaper skal, i den grad plassen tillater det, sørge for at det finnes utstyr/fasiliteter om bord som bidrar til å fremme selvstendigheten til PNB innenfor rammen av helse-, sikkerhets- og hygienekrav.

PNB skal i henhold til sikkerhetsbestemmelsene ha samme mulighet til å velge sete som andre passasjerer. Flyselskapet skal klart og tydelig forklare hvorfor et bestemt sete ikke kan tilbys når et slikt ønske av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan oppfylles.

Sertifiserte førerhunder skal kunne reise i kabinen i henhold til nasjonale importregler og flyselskapets forskrifter. Det skal ikke betales for transport av en slik hund.

 PNB skal ikke betale for transport av grunnleggende bevegelsesutstyr eller annet hjelpeutstyr som er av avgjørende betydning for funksjonshemningen.

Flyselskaper må ta alle rimelige forholdsregler for å unngå tap av eller skade på bevegelsesutstyr eller annet relevant hjelpeutstyr. Ved tap eller skade skal flyselskapet treffe nødvendige tiltak for å dekke personens umiddelbare bevegelsesbehov.

God Tur alle sammen. Hilsen Daglig leder Rune Walter Borgen