TILBAKE STARTSIDEN RETTIGHETER-TRYGDEOVERSIKT MED MER.. TIPS! TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN RETTIGHETER TRYGDEOVERSIKT.
 
Nav.no
Nav.no
Familie og omsorg
Familie og omsorg
Frikort/Egenandeler
Frikort/Egenandeler
Helsetjenester
Helsetjenester
Jobb og Arbeidsliv
Jobb og Arbeidsliv
 nyheter
 nyheter
Pensjon
Pensjon
Satser/utbetalingsdato
Satser/utbetalingsdato
HJELPEMIDLER 
Hjelpemidler i barn og unges miljø.
Nettsidene viser mange muligheter for tilrettelegging av lek, læring og omgivelser for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Sidene omfatter hjelpemidler og utstyr som finnes i vanlig handel og spesialutstyr som Folketrygden dekker.
Nav
Hjelpemidler i boligen.
Hvis du har en vesentlig
og varig funksjonsnedsettelse
kan du låne hjelpemidler som gjør deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme.
Nav

Hjelpemidler i hjemmet.
Nav 
Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen.
Du kan få hjelp til å få lagt til rette arbeidsplassen din slik at du kan beholde jobben eller komme deg ut i arbeid selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilretteleggingen kan bestå av gjenstander eller personlig assistanse.
Nav
Hjelpemidler under utdanning.
Det finnes hjelpemidler for deg med funksjonsnedsettelse som bidrar til at du kan gjennomføre en utdanning.
Nav
Hjelpemidler til forflytning.
Har du vanskeligheter med å bevege deg, finnes det hjelpemidler. De vanligste forflytningshjelpemidlene er rullestol, krykker, rullator, vogner for barn og spesielle sykler
Nav
Hjelpemidler i fritiden.
Folketrygden kan gi hjelpemidler for trening, stimulering og aktivisering av barn og unge under 26 år.
Nav
Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sport.
Det finnes hjelpemidler som gir barn og unge mulighet til utfoldelse, utvikling og bedring av deres funksjonsevne.
Nav
Hjelpemiddel til personlig stell.
Du kan få hjelpemidler til personlig hygiene som gjør det lettere for deg å stelle deg selv.
Nav
Førerhund.
Er du blind eller svaksynt kan du ha rett til førerhund. Hunden har fått opplæring for at du skal være tryggere når du er ute.
Nav
Grunnmønster og spesialsøm av klær.
Et grunnmønster er et grunnriss av kroppens former og mål og brukes når det skal syes spesialklær. Du kan få stønad til begge deler hvis du har en kroppsform som gjør at du ikke kan bruke konfeksjonssydde klær med visse justeringer.
Nav
Synshjelpemidler.
Har du en varig og alvorlig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.
Nav
Lese- og skrivevansker.
Har du vansker med å lese og skrive? Er du usikker på om du har lese- og skrivevansker?
Nav
Opplæringstiltak.
Du kan få dekket ulike opplæringstiltak som hjelper deg til å bli mer selvhjulpen i dagliglivet.
Nav
Hørselshjelpemidler.
Har du nedsatt eller ingen hørsel finnes flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere.
Nav
Høreapparat og tinnitusmaskerar.
Har du nedsett hørsel eller øyresus (tinnitus), finst det hjelpemiddel som kan gjere kvardagen enklare.
Nav
Tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede.
En tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede, døve eller døvblinde mennesker. NAV Tolketjeneste kan være nyttig i mange sammenhenger.
Nav
Kommunikasjonshjelpemidler.
Det er gjennom kommunikasjon med andre vi greier å målbære våre ønsker, uttrykke oss og bli forstått.
Nav 
Datahjelpemidler.
NAV kan låne ut eller gi tilskudd til datahjelpemidler. Hva slags utstyr du kan få er avhengig av behovet ditt.
Nav 
Kosmetiske proteser.
Utgifter til brystproteser, øyeproteser, parykker og ansiktsdefektproteser dekkes helt eller delvis av Folketrygden.
Nav
Ortopediske hjelpemidler.
Du kan få dekket utgifter til proteser, korsetter, støtteskinner og ortopediske sko.
Nav 
Reiser til arbeid og utdanning.
Du kan få transport til og frå arbeid eller skole til same prisen som ein bussbillett. Forsøksordninga med Arbeids- og utdanningsreiser er forlenga ut 2008. Frå 1. januar 2008 er administrasjonen av ordninga lagt til NAV
Nav
Seksualtekniske hjelpemidler.
Hvis din seksuelle funksjonsevne er vesentlig og varig nedsatt på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til seksualtekniske hjelpemidler
Stødnad til bil.
Når bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg, kan du ha rett til bilstønad.
Nav
REGLER FOR HJELPEMIDLER..
Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer. Det kan være både personlig assistanse, et tiltak eller tekniske løsninger og skal inngå som en del av en helhetlig plan. Formidling skjer via kontaktperson i kommunen eller direkte fra Hjelpemiddelsentralen.
En oversikt over hjelpemiddelsentraler

Hvem kan få hjelpemidler?

Har du varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Har du et kortvarig behov for hjelpemidler (eks: krykker etter en operasjon), må du be om hjelp fra kommunen.

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:
.Få løst praktiske problemer i dagliglivet
.Kunne bli pleid i hjemmet.
.Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling.

.Bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening.

Nav

Planlegg boligen riktig.

Når det skal bygges boliger som eldre og funksjonshemmede skal kunne bruke, er det viktig å planlegge slik at man unngår ombygninger i ettertid. En ny veileder om hjelpemidler i boliger er nå klar.
Nav

Akutt reparasjon av hjelpemidler.

Ordningen med akutt reparasjon omfatter hjelpemidler utlånt av NAV Hjelpemiddelsentral. Kontakt hjelpemiddelsentralen i fylket ditt hvis du har et akutt reparasjonsbehov fordi en funksjonsfeil eller et sammenbrudd ved hjelpemidlet har satt deg i en nødssituasjon.
Nav

Døgnåpen akuttvakt for døve og døvblinde.

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du nå få kontakt med døvetolk når som helst på døgnet. Nav.no
Nav

Bilordningen.

Når bruk av offentlig transport fører til urimlige
belastninger for deg, kan du ha rett til bilstødnad
Nav


Personbil (gruppe 1)

Ordinær personbil gis som behovsprøvd tilskudd.
Ved behovsprøving tas det hensyn til begge ektefellers inntekt. Dersom alminnelig inntekt før særfradrag overstiger 6 G, gis det ikke tilskudd til gruppe 1 bil.
Nav

Kassebil (gruppe 2)

Kassebil brukes når du skal inn i bilen sittende i rullestol ved hjelp av heis eller rampe.
Nav

Treng du kurs?

Kanskje du vil ha
glede av eit av kursa som hjelpemiddelsentralen i fylket dit.
Kurs
Kurs om tilrettelegging av arbeidsplasser.

Nav
Arbeids- og utdanningsreiser.

Nav
Hvilke rettigheter har familien.
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Temahefter/brosjyrer og nasjonale standarder

Aktuelle brosjyrer
Hjelpemidler i utlandet
Europeisk Helsetrygdekort
AKTUELLE SKJEMAER

Velkommen til skjemaene på nav.no. Her får du hjelp til å velge riktig skjema for din sak.
Skjemaene på nav.no 
 
RETTIGHETER 
Brukerpass.
Et brukerpass er en fullmakt som gir deg større innflytelse på valg av hjelpemidler.
Nav  
Fast kontaktperson.
Hvem kan få fast kontaktperson?
Nav  
Funksjonsassistanse
i arbeidslivet.
Hvem kan få funksjonsassistanse?
Nav
Finn fastlege.
Endringer av fastlege mm.
Nav 
Fastlegeordningen.
Nav
Hjelpestønad.
Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.
Nav
Hjelpemidler.
Frilanstolker aksjonerer - oppdrag avlyses.
Nav 
Medisiner.
Du kan på visse vilkår få bidrag til dekning av viktige legemidler.
Nav
Helsetjenester.
Nav
Helse og sykdom i utlandet.
Nav 
Valg av sykehus.
Fritt sykehusvalg
Nav 
Tannbehandling.
Tilstander som gir pasienten rettigheter
Nav 
Tolketjenesten.
Tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede
Nav 
Grunnbeløpet (G)
 i folketrygden.
Alle grunnbeløp frå 1967 til i dag.
Nav 
Tall og analyse.
Nav arbeid
Nav 
Grunnstønad.
Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.
Nav 
Attføringspenger.
Attføringspenger skal dekke dine utgifter til livsopphold når du gjennomfører yrkesrettet attføring.
Nav 
Uføreytelser.
En uføreytelse skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen langvarig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
Nav 
Rehabilitering.
Rehabiliteringspenger
Nav 
Sykt barn eller familie.
Nav 
Yrkesskade.
Nav 
Sykmelding.
Nav
Sykepenger.
Nav
Satser og utbetalinger.
Nav
 
 
STARTSIDEN/INDEX  TOPP