KATEGORI ARBEIDSTILTAK OG STUDIER
DELT OPP I 3 GRUPPER.
TILBAKEMELDING FRA KATEGORI GRUPPE KATEGORI ARBEIDSTILTAK OG STUDIER
JOBB ARBEIDSLIV. NAV
Nav sin side om arbeid med tilrettelegging, rettigheter med mer...

ARBEIDS-OG VELFERDSFORVALTNINGEN (NAV)
Består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER
Ordningen med yrkesrettet attføring er opphørt fra 1. mars 2010. Fra samme tidspunkt er det innført en ny stønad som erstatter tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger.

FORSKJELLIGE TEMALINKER NAV
TIL ALLE BRUKERE.
Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting, reparasjon og nytt hjelpemiddel. Du kan ta direkte kontakt med den som kan løse problemet, og behandlingstiden blir kortere.

Jobbe ved siden av uførtrygd
Selv om du får uføretrygd kan du jobbe så mye du har mulighet til. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene.
PROFILERING/ANNONSERING

PS TRAFIKKSKOLE AS


Kjøreopplæring for mennesker
med fysiske handikap.
Vi følger opp eleven hele veien, slik at alt utstyret blir tilpasset.
TELEFON:41 23 25 74


PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap.
I tillegg til å ha egne,spesialutstyrte biler brukes også elevenes egen bil.


Mercedes Benz Norge-Nyttekjøretøy-
VITO OG SPRINTER


Nav har innkjøpsavtale med Mercedes Benz Norge.


Topp