OFFENTLIG INFORMASJON-
TJENESTER
Tjenester innen offentlig sektor blir stadig mer avansert. Bedre effektive tjenester er meget viktig for økt verdiskapning i Norge
Staten helsetilsyn 
Statens helsetilsyn er et faglig uavhengig tilsynsorgan som fører tilsyn med helsetjenester og helsepersonell. I tilknytning til tilsynet gis råd til myndigheter, virksomhetene i helsetjenesten og helsepersonell.

Folkehelseinstituttet
Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet. Instituttet gir råd, yter tjenester og fremskaffer kunnskap om hvordan helsetilstanden utvikler seg, hvilke forhold som påvirker den og hva som kan gjøres for å bedre den.

Norsk Pasientskadeerstatning
NPE er fra 1. januar 2003 et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helsedepartementet.  Samtidig trer ny pasientskadelov delvis i kraft og innebærer at den midlertidige erstatningsordningen blir permanent og utvides til hele den offentlige helsetjenesten

Norgeskartet
Kart med pekere til norske utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre offentlige institusjoner.

Norsk Lysingsblad
Norsk lysingsblad utgis av Statens forvaltningstjeneste og utkommer 6 dager i uken med kunngjøringer som kan eller skal kunngjøres med hjemmel i lov eller forskrift (se oversikt) Hver fredag kommer i tillegg Lysingsbladets innkjøpsbilag med kunngjøringer og redaksjonelt stoff om offentlige anskaffelser.

Lovdata.no
Lovdata er en privat stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon.

Norge
Regjeringen og styret i Kommunenes Sentralforbund har besluttet at det skal etableres en felles inngang til all offentlig informasjon på Internett. Tjenesten har fått navnet norge.no. Tjenesten skal bidra til at forvaltningen framstår som helhetlig.