ARBEIDSMARKED/ATTFØRINGSBEDRIFTER.
VEIEN TIL ARBEID!
Attføring, eller yrkesmessig attføring, tidligere vanlig betegnelse på det planmessige arbeid som drives for å hjelpe funksjons- eller yrkeshemmede personer til å oppnå størst mulig selvhjulpenhet,
normal beskjeftigelse og sosial tilpasning.

I folketrygdloven omtales dette nå som arbeidsrettede tiltak. Tidligere snakket man også om medisinsk attføring, men nå brukes heller begrepet medisinsk rehabilitering.

Funksjonshemmede eller yrkeshemmede er personer som på grunn av varig sykdom, skade, lyte eller avvik av sosial art er vesentlig hemmet i sin praktiske livsførsel i forhold til det samfunn som omgir dem,
og av den grunn har vesentlig innskrenket mulighet på arbeidsmarkedet.

Attføring har røtter langt tilbake i tiden gjennom kirkens, i humanitære organisasjoners og spesielle skolers arbeid for funksjonshemmede.

Moderne arbeidsliv med nyanserte arbeidsoperasjoner og avansert teknologi også for funksjonshemmede arbeidstakere, har gitt nye muligheter for attføring.

Man prøver å få startet attføring i tilknytning til eller parallelt med behandlingen av den sykdommen, skaden, det lytet eller avviket av sosial art som ligger til grunn for funksjonshemningen. Det er en forutsetning for attføringen at det som kan gjøres medisinsk, blir gjort slik at pasienten medisinsk sett blir ferdigbehandlet.

For et vellykket resultat er det av vesentlig betydning at attføringen blir planlagt og satt i verk så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.
Attføring krever samarbeid mellom leger, psykologer, sosialarbeidere,fysioterapeuter,ergoterapeuter, logopeder (talelærere), yrkesveiledere, yrkeslærere, arbeidskonsulenter og representanter for arbeidslivet.

Utviklingen går i retning av integrering, det vil si å legge mest mulig av utdanningen og opplæringen av funksjonshemmede til det ordinære skoleverk. Folketrygden legger til grunn at utdanning før fylte 26 år i hovedsak er den enkeltes ansvar.

For funksjonshemmede som det er vanskelig å finne plass til i arbeidslivet, kan arbeid i arbeidsmarkedsbedrifter (AMB), før kalt vernede bedrifter, være løsningen.I slike bedrifter ledes arbeidstakerne slik at de øker sin arbeidsevne og blir tilpasset forholdene i arbeidslivet, så plassering på det åpne arbeidsliv blir mulig.

De støttes økonomisk avNAV både under opprettelse og drift.

Arbeidsmarkedsbedriftene er som hovedregel aksjeselskaper med kommunal eller fylkeskommunal aksjemajoritet.

I tillegg til arbeidsmarkedsbedriftene yter NAV økonomisk støtte til arbeidssamvirketiltak: arbeidssamvirke (ASV), arbeidssamvirke i
offentlig sektor (ASVO) og produksjonsverksteder (PV). De fleste deltakerne ved arbeidssamvirketiltakene har uføretrygd
som sin viktigste inntektskilde.

DIREKTE LINKER TIL NAV ARBEIDSLIV-RETTIGHETER M.M


Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles lokale kontorene.


Arbeidsavklaringspenger. (NAV)
Arbeidsavklaringspengar skal sikre deg inntekt i periodar du på grunn av sjukdom eller skade har behov for bistand frå NAV for å komme i arbeid

Jobb og arbeidsliv NAV
NAV kan gi deg informasjon og nyttige tips til hvordan du kan søke jobb i Norge. Se også Workinnorway.no - en veiviser for deg som ønsker å jobbe i Norge og trenger råd og informasjon om jobbsøk, arbeidsliv og flyttin

Funksjonsassistanse i arbeidslivet
Funksjonsassistanse i arbeidslivet er for deg med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging.


FYLKEOVERSIKT
Akershus
Aust Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Svalbard


Logometrica

Vi har som hovedmålsetning å gjøre det skrevne ordet tilgjenglig for alle!


Nettlappen

Vår garanti gir deg
ny tilgang til teorikurset dersom du stryker på teoriprøven!