Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av
sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.


Ordinær personbil gis som behovsprøvd tilskudd (se sats nedenfor). Ved behovsprøving tas det hensyn til eventuell ektefelles inntekt og forsørgelse av barn under 18 år. Dersom alminnelig inntekt før særfradrag overstiger 6 G, gis det ikke tilskudd til gruppe 1 bil.

Du kan selv velge hvilken bil du anskaffer. Du har ansvaret for å sørge for at bilen er hensiktsmessig for deg, og at den kan tilpasses dine behov. Kommunehelsetjenesten eller hjelpemiddelsentralen kan gi informasjon om hvilke biltyper som egner seg for ombygging. Velger du en bil som koster mindre enn du har fått tilskudd til, blir tilskuddet begrenset til bilprisen

Du kan i tillegg få stønad til nødvendige tilpasninger av bilen.

Du kan fritt bytte bil så mange ganger du vil. Etter 11 år kan du søke om ny stønad. I løpet av disse 11 årene råder du over bilen som du vil. Dersom du i løpet av denne tiden får forandringer i helsetilstanden som fører til behov for en gruppe 2 bil, kan du få stønad til dette uavhengig av hvor lenge det er siden forrige stønad.

NAV Kjøreopplæring
Fyller du vilkårene for bilstønad, kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og beregnes på samme måte som tilskudd til bil.

Bil og spesialutstyr
Her finner du informasjon om stønad til bil, tilpasning av bil og spesialutstyr
til bruk i bil.

Lån til spesialtilpasset Kassebil
Spesialtilpasset kassebil er en bil som er tilpasset med rullestolheis eller rampe.

Opphør av bilstønad
Det skal gjennomføres gjeldsoppgjør dersom retten til bil opphører eller dersom du ikke lenger ønsker å motta stønad til bil. Det samme gjelder dersom stønadsmottaker dør.