Med døvblind menes en person som har en så stor grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet. Det er altså ikke bare de som er helt uten syn og hørsel som kalles døvblinde. Døvblindhet regnes som en egen funksjonshemning.

Eikholt - Ressurssenter for døvblinde
Senteret tilbyr kurs og opplæring til døvblinde mennesker.


Foreningen Norges Døvblinde
Nettside med detaljer om foreningen, arbeidet og tjenester.


Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede / Døvblinde

Forbundet informerer om arbeidet, medlemstilbud og gir informasjon om synsproblemer, hørselshemminger og døvblindhet


Diamanten skole for elever med døvblindhet (tidligere Skådalen skole for døvblindfødte)


Rycon AS

Arbeidsmarkedsbedriften gir tilbud til døve og døvblinde arbeidssøkere. Inneholder en kartleggingsavdeling som gir råd, kompetanse og veiledning til arbeidssøkere. Gir også bistand tilarbeidsgivere som vil ansette døve. Du kan bl.a. bestille tolk og møterom direkte på e-post.


Døves Frivillighetssentral
Døve og hørselshemmede fra hele Oslo kan ta kontakt med sentralen enten man ønsker hjelp og støtte, eller ønsker å være frivillig.


Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov


Stiftelsen Signo 
På siden til denne stiftelsen for døve og døvblinde finner du informasjon om virksomheten og pekere videre.


Velkommen til Vetland Skole.

Skole og ressurssenter for hørselhemmede elever i Oslo

UTENLANSKE:

Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale.
Informasjon om utdannelsessenteret.