Funksjonshemming og handicap.
Funksjonshemning betyr i praksis sosial funksjonshemning. Funksjonshemninger først og fremst en hemning i forhold til lek, skolegang og arbeid. Handicap er et underordnet begrep.

Temalinker

Autisme
Autisme er en omfattende funksjonshemming som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Funksjonshemmingen framtrer som regel før barnet er tre år. Autisme er betegnelsen på et syndrom, dvs. summen av en rekke symptomer som opptrer samtidig.

Amputerte
Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Når beskjeden kommer om at amputasjonen skal finne sted, er det mange spørsmål som melder seg. Det kan dreie seg om man kan leve som tidligere og om hvordan livet i det hele tatt kommer til å bli etter at amputasjonen er gjort.

Cerebral parese
Cerebral parese skyldes en utviklingsforstyrrelse eller en skade i hjernen som har oppstått i fosterlivet, under fødselen eller i løpet av de første leveårene. Det mest karakteristiske symptomet er motoriske vansker i varierende grad, men andre tegn på hjerneskade som for eksempel lærevansker, forsinket tale og språkutvikling og epilepsi kan også være til stede.

Downs syndrom
Down syndrom er det hyppigste kromosomavik hos mennesker.
Mennesket har normalt 46 kromosomer i hver celle, 23 fra hver av foreldrene. Down syndrom oppstår når cellene inneholder et ekstra kromosom nummer 21

Dysleksi
Dysleksi er et ord som brukes om uvanlig store vanskeligheter med å lære å lese og skrive. De problemene som gjør det vanskelig å lære lesing og skriving fortsetter ofte inn i voksen alder.

Døvblindhet
Med døvblind menes en person som har en så stor grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet. Det er altså ikke bare de som er helt uten syn og hørsel som kalles døvblinde. Døvblindhet regnes som en egen funksjonshemning.

Døve
Medfødt hørselshemming eller tap av hørsel pga. sykdom eller naturlig svekkelse.

Epilepsi
Epilepsi er ikke en sykdom, men symptom på forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen. Årsaken til epilepsien varierer fra person til person, og kan være nær sagt alle former for sykdom eller skade av hjernen.

Hørselshemninger
Hørselshemming er en skjult funksjonshemming, og forekommer i alle aldersgrupper. Hørselshemming er et kommunikasjonshandikap og er fellesbetegnelsen på alle tunghørte og døve

Muskelsykdommer
Muskelsykdommer er fellesbetegnelsen på en rekke, sjeldne diagnoser hvor spesielle og medfødte feil/sykdommer i nerve- muskelapparatet fører til muskelsvekkelse. Sykdommene er oftest arvelige.

Nakkesleng
Nakkesleng (whiplash) oppstår ved overstrekning og forstuving av bløtdelene i halshvirvelsøylen på grunn av en plutselig kraftpåvirkning av halsens og nakkens bløtdeler.

Revmatisme
Revmatisme er betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer.Betennelsesaktig revmatisme, som revmatisk feber og leddgikt. Degenerativ revmatisme, som slitasje og alderssykdommer i ledd og ryggsøyle.

Ryggskader
Informasjonsside med linker til forskjellige hjemmesider for ryggskader.

Språk/talevansker
Emosjonelle problemer. Sosiale problemer. Medfødte/ sammensatte vansker.

Synshemninger
Det finnes mange forskjellige typer synshemninger. Det er store individuelle forskjeller.

Utviklingshemning
Utviklingshemmede er ikke en ensartet gruppe, men den består av store ulikheter, i graden av utviklingshemning og i ulike typer funksjonshemninger.


Øyesykdommer og synsforstyrrelse
Informasjonsside med linker til forskjellige hjemmesider innen øyesykdommer og synsforstyrrelse.


Annonser/News
Mercedes
Benz Norge.

Nyttekjøretøy

En av hoved leverandørene til NAV funksjonsbiler

Sprinter og Vito
ThyssenKrupp Encasa AS

Seteheiser for rette trapper og trapper med sving


Vi har tilrettelagt for handikappede og funksjons-hemmede. Velkommen til oss.

Vi har tilrettelagt for handikappede og funksjons-hemmede. Velkommen til oss.


PS Trafikkskole


PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap.