Norske offentlige helseforetak
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN Norske Offentlige Helseforetak
Helse Nord RHF

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.
HELSE NORD
Helse Midt-Norge

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen
i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Helse Vest RHS

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
HELSE VEST
Helse Sør RHF

Regionalt helseforetak som sørger for spesialisthelsetjenestetilbud
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør Øst RHF

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for alle sykehus i Norge. Staten er eier og bevilger penger til sykehusene over statsbudsjettene. Med helsereformen i 2002 ble spesialisthelsetjenesten organisert i fire regionale helseforetak.
Helse Sør-Øst RHF

Fra 2002 er Helse-Norge samlet til et rike. Staten har overtatt eierskapet for sykehusene og ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Tidligere var det fylkeskommunene og Oslo kommune som stod som eiere – med få unntak.

En oversikt over lokale og regionale helseforetak, med pekere til deres nettsteder.

Norske offentlige sykehus