HANDIKAPINFO
Hovedside
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN HANDIKAPINFO

Avdeling for sjeldne funksjonshemninger  
Avdelingen skal bidra til tilgjengelig kompetanse og kunnskap om sjeldne funksjonshemninger.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Hvilke rettigheter har familien.

Barnehabilitering
Barnehabiliteringstjenesten Norge er et samarbeid mellom de deler av spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn som hovedoppgave.

FFO Rettighetssenteret
Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom

Hallo Norden
Her finnes nyttig informasjon for handicapede om og bo, arbeide og flytte i Norden.

Funksjonshemmedes Studioforbund
Det er spesielt viktig for FS å legge til rette for at voksne funksjonshemmede skal få tilgang til opplæring.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

Fri rettshjelp
Informasjon om fri rettshjelpordningen, lover, forskrifter, rundskriv mv. og lenker til advokater og rettshjelpere i Norge som tilbyr fri rettshjelp.

Idrettsanlegg og funksjonshemmede Idrettsanlegg for alle.


Kommunenøkkelen · Referanse og oppslagsverk
Kommuneforlagets oppslagsverk over norske kommuner og fylkeskommuner. Her finner du adresse, telefon, fax, hjemmeside, ordfører og rådmann.

MediaLT
Siden satser på utvikling, tilrettelegging og opplæring innen IT for funksjonshemmede.

Nettverk for kvinner med funksjonshemninger
Vi er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform.

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund.
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble etablert 27. november 1997, etter en sammenslåing av Norges Handicapidrettsforbund, Norges Døve-Idrettsforbund og NIFs komité for psykisk utviklingshemmede.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede
NFU er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming. 
Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige rettigheter.

Norges Blindeforbund
NBF er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Norges Døveforbund
Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige.
Vi holder til i trivelige lokaler i Grensen 9 sentralt i Oslo.
Vi er i dag 12 ansatte med stort og smått, og er en organisasjon i vekst.

Norges Handikapforbund
Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med over 2.1 millioner medlemskap fordelt på over 12.400 idrettslag. NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle.

Sosial- og helsedirektoratets
Direktoratet skal drive rådgivning mot sentrale myndigheter, kommunene, helseforetakene, frivillige organisasjoner og befolkningen, og ha oppgaver knyttet opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og sosialtjenesten.

Statens råd for funksjonshemmede
Rådet skal gi offentlige myndigheter råd om utformingen og gjennomføringen av politikk for funksjonshemmede på alle samfunnets områder.

Uloba.
Andelslag for borgerstyrt personlig assistanse.

Utenlanske Informasjonssider

Handicap Internationalt
Handicap International eksisterer for å støtte behovene til funksjonshemmede mennesker i land rammet av fattigdom og konflikt. Vi tilbyr både nødhjelp og langsiktig utviklingsstøtte.
ANDRE RELEVANTE INFORMASJONSSIDER
Arbeids og velferdsforvaltningen (NAV
Består av Arbeidst og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

Brukerpass (NAV)
Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting og reparasjon. Tiden fra behovet oppstår og til løsningen er på plass, blir kortere. Ditt behov skal være styrende for valg av løsninger.

Fast kontaktperson (NAV)

Idrettsanlegg og funksjonshemmede idrettsanlegg for alle

Regler for flyselskaper
Her finner du informasjon om det felleseuropeiske regelverket for passasjerrettigheter. Du finner også en nedlastbar versjon av plakaten Dine rettighetersom også henger rundt om på norske flyplasser
ANNONSER/NEWS
AVISER
Alle landets aviser og nyhetsformidlere på nett!